Privaatsuspõhimõtted

Oscar Senior s.r.o. (edaspidi: Oscar Senior, Oscar või meie) kindel eesmärk on kaitsta oma tarkvararakenduste ja -teenuste kasutajate privaatsust. Nende privaatsuspõhimõtetega on kehtestatud Oscar Seniori sätted, mida kohaldatakse kõigile Oscar Seniori tarkvarateenuste (edaspidi: teenused) kasutajatele.

TEENUSTELE JUURDE PÄÄSEMISEGA JA NENDE KASUTAMISEGA ANNAD OMA NÕUSOLEKU TEABE KASUTAMISELE JA KOGUMISELE PRIVAATSUSPÕHIMÕTETES TOODUD TINGIMUSTEL. OSCAR SENIORIL ON ÕIGUS NEID PÕHIMÕTTEID IGAL AJAL MUUTA. ME EI PRUUGI PRIVAATSUSPÕHIMÕTETE MUUTMISEST TEAVITADA ERALDI IGAT KASUTAJAT. KÕIK MUUDATUSED JÕUSTUVAD NENDE AVALDAMISEGA. SOOVITAME END MUUDATUSTEGA KURSSI VIIMISEKS PRIVAATSUSPÕHIMÕTTEID AEG-AJALT ÜLE VAADATA.

Teave, mida kogume

Oscar Seniori teenuste kasutajal peab olema kasutajakonto. Teenuste kasutajaks registreeruja peab konto loomiseks ja haldamiseks esitama e-posti aadressi. Neis privaatsuspõhimõtetes hõlmavad isikuandmed igasugust teavet või andmeid, mida saab seostada konkreetse isikuga ning otseselt või kaudselt kasutada tema identiteedi välja selgitamiseks, nt täisnimi, aadress, telefoninumber ja e-posti aadress. Välja arvatud juhtudel, mis on allpool eraldi välja toodud, ei avalda me isikuandmeid, mille oled meile edastanud kasutajakonto loomiseks või haldamiseks, kolmandatele pooltele ilma sinu selgesõnalise nõusolekuta.

Kui kasutad Oscari sõbrakutse või muud sarnast Oscari teenust või tellid sõbrale kinkekaardi, võib Oscar talletada sinu sõbra nime ja kontaktandmed, mille oled Oscarile avaldanud.

Teenuste abil kogutakse ja töödeldakse teavet sinu seadme füüsilise asukoha kohta, kasutades selleks GPSi või mõnda muud asukoha määramise tehnoloogiat, näiteks sinu seadme andurite andmed, mis annavad teavet lähedalasuvate Wi-Fi juurdepääsupunktide ja mobiilivõrgu antennide kohta (edaspidi: asukohateave).

Oscar Senior võib koguda ka isikustamata kujul teenuse kasutusandmeid andmefailide näol. Samuti võib Oscar Senior kolmandatele isikutele avaldada isikustamata teavet ja logiandmeid valdkonna analüüsiks, demograafiliseks profiilianalüüsiks ja muudel eesmärkidel. Sellised analüüsid ei sisalda kasutaja isikuandmeid.

Teabe kasutamine ja avaldamine

Oscar Senior kasutab isikuandmeid sinu kasutajakonto haldamiseks ja teenuste osutamiseks.

Me võime kasutada asukohateavet, et seadistada sulle kasutamiseks teenuseid ning tagada sulle juurdepääs teabele ja funktsioonidele, mis on eriomased sinu asukohale. Me võime ka kasutada asukohateavet, et aidata kõrvaldada võimalikke probleeme.

Me kasutame kasutusteavet teenuste omaduste ja funktsioonide analüüsimiseks ja hindamiseks. Oscar Senior võib kasutada kasutusteavet ka selleks, et töödelda andmeid, mida edastab automaatne kokkujooksmisest teatamise süsteem, mis kogub teavet krahhide, muude tehniliste probleemide ja teenuste funktsioneerimise kohta.

Sellist teavet edastatakse ka teatud tehnoloogiateenuste pakkujatest kolmandatele pooltele, kui see on vajalik teenuste funktsioneerimise tagamiseks. Tehnoloogiateenuste pakkujatest kolmandad pooled on näiteks tarkvaraarendajad, andmemajutus- ja rakendusteenuste osutajad, traadita võrguteenuse pakkujad ja maksete vahendajad. Oscar Seniori kohustus on tagada, et need kolmandad pooled järgivad privaatsuspõhimõtete tingimusi.

Me ei jaga ilma sinu eelneva nõusolekuta vabatahtlikult isikuandmeid ega asukohateavet kolmandate pooltega – välja arvatud tehnoloogiateenuste pakkujatega –, kui see pole vajalik: (1) et rakendada privaatsuspõhimõtteid või järgida seadusi, eeskirju või muid õigusmenetlusi või kaitsta meie või teiste õigusi, omandit või turvalisust, (2) et täita avaliku asutuse põhjendatud korraldust või menetlusnõuet, (3) hädaolukorras, (4) et vältida teenuste väärkasutamist või volitamata kasutamist, (5) et tuvastada või ennetada kriminaalset tegevust või pettust või (6) juhul, kui meie või oluline osa meie varast läheb ühe või rohkema kolmanda poole valdusse omandamise, liitumise, ühinemise, müügi, ümberstruktureerimise, konsolideerimise või likvideerimise käigus, mille korral võivad isikuandmed kuuluda üleantava vara hulka.

Jälgimistehnoloogia

Oscar Senior kasutab küpsiseid ja muid jälgimist võimaldavaid tehnoloogilisi lahendusi (edaspidi: jälgimisteave).

Võime kasutada jälgimisteavet toodete turustuseks, reklaamiks ja müügieesmärgil. Võime jagada jälgimisteavet kolmandate pooltega turustuse, reklaami ja muul eesmärgil. Sa võid keelduda jälgimisteabe kogumisest, võttes selleks meiega ühendust e-posti aadressil nutisemu@elisa.ee.

Kasutame jälgimisteabe hindamiseks tööriista Google Analytics ja selle reklaamifunktsioone. Rohkem teavet Google Analyticsi funktsioonide kohta leiad Google'i veebiaadressilt: http://www.google.com/policies/privacy/partners. Sa võid keelduda Google Analyticsi reklaamifunktsioonidest, muutes selleks oma veebilehitseja privaatsusseadeid.

Me ei kasuta jälgimistehnoloogiat, sh Google Analyticsit, et tuletada või koostada isikuandmeid sinu, teiste teenusekasutajate ega kolmandate poolte kohta.

Isikuandmete säilitamine

Kogu teave, mille meile edastad, säilitatakse meie turvalistes serverites. Kõik makseülekanded on krüpteeritud SSL-tehnoloogia abil. Kui oleme sulle väljastanud (või oled ise valinud) salasõna, mis tagab sulle juurdepääsu meie veebilehe teatud osadele, on sinu kohustus hoida seda saladuses. Salasõna tuleb hoida konfidentsiaalsena ja palume seda teistele mitte avaldada.

Kahjuks ei ole teabe edastamine interneti teel täiesti turvaline. Kuigi teeme oma parima, et kaitsta sinu isikuandmeid, ei saa me tagada meie veebisaidi kaudu edastatava teabe turvalisust; selline teabe edastamine toimub sinu vastutusel. Kui teave on meieni jõudnud, rakendame sellele volitamata juurdepääsu takistamiseks rangeid menetluskordi ja turvaabinõusid.

Laste privaatsus

Oscar Senior ei kogu teadlikult isikuandmeid alla 13aastastelt lastelt. Kui Oscar Seniorile saab teatavaks, et Oscar Senior on tahtmatult kogunud alla 13aastate laste isikuandmeid, võtab Oscar Senior mõistlikke meetmeid nende kiireks kustutamiseks Oscari isikuandmete registrist.

Oscar Senioris mõistetakse vajadust kaitsta lapskasutajate privaatsust tavalisest suuremal moel. Seepärast ei ole teatud funktsioonid ja teenused, näiteks sotsiaalvõrgustike pluginad, käitumispõhine reklaam ja andmete kogumine kasutajaprofiili loomise eesmärgil, saadavad alla 13aastastele kasutajatele. Samuti on Oscar Senior keelanud meie kolmandatest pooltest partneritele, kes selliseid meetodeid kasutavad, juurdepääsu isikuandmetele, mis võimaldavad identifitseerida alla 13aastaseid kasutajaid.

Oscar Senior ja selle partnerid koguvad lastelt isikuandmeid, mis ei võimalda nende identifitseerimist. Need hõlmavad näiteks IP-põhiseid geolokatsiooniandmeid, mis tagavad, et pakutavad tooted, teenused või funktsioonid vastavad asukohariigis kehtivatele seadustele.

Privaatsus

Oscar Senioris kehtivad isikuandmete ülekandmisel ELi riikidest või Šveitsist USAsse ELi ja Šveitsi andmekaitsenõuded. Oscar Senior kinnitab, et lähtub andmekaitseraamistiku Privacy Shield põhimõtetest ja allub seoses selliste isikuandmetega ELi Isikuandmete kaitse üldmäärusega antud täidesaatvatele volitustele.

Meie kontaktandmed

Kui sul on seoses privaatsuspõhimõtetega küsimusi või tähelepanekuid, palume edastada need e-posti aadressile nutisemu@elisa.ee.

Privaatsuspõhimõtete muudatused

Me võime igal ajal privaatsuspõhimõtteid muuta, parandada või uuendada ning seepärast soovitame neid aeg-ajalt uuesti üle vaadata. Me ei teavita eraldi igat kasutajat muudatustest meie privaatsuspõhimõtetes, kuid sellisel juhul ajakohastame selle osa muutmiskuupäeva.

Lisateave

Privaatsuspõhimõtteid reguleerivad Tšehhi Vabariigi seadused, välja arvatud sätted reguleeriva õiguse valiku kohta.

Oscar Senior teeb heas usus pingutusi, et saaksid tutvuda, uuendada ja parandada oma isikuandmeid, mis on Oscari valduses.

Et Oscar Senioril oleks võimalik kontrollida sinu identiteeti ja isikuandmetega tutvumise taotlust, aga ka sinu taotlust menetleda, tuleb sul selleks esitada piisavalt andmeid.

Viimati muudetud: 12. september 2020.